Privacy Vitaal Verder

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Vitaal Verder BV kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen. Onder juist gebruik wordt verstaan:
De wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.
Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Vitaal Verder BV , Steenstraat 44, 7571 BL, Olenzaal. Telefoonnummer: 0541 571058 Email: info@vitaalverder.nl

Functionaris gegevensbescherming: mw W. Nijkamp
Vitaal Verder BV verkrijgt persoonsgegevens van uzelf of via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Vitaal Verder BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Naam, Adres, Woonplaats gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Belastbaarheidsgegevens opgesteld door de bedrijfsarts
• Belastbaarheidsgegevens opgesteld door of namens de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij (in het kader van de AOV)

Doeleinde
Vitaal Verder BV verwerkt deze persoonsgegevens voor het volgende doeleinde:
• Een goede en efficiënte dienstverlening (advies, rapportage, re-integratie en contact).

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Vitaal Verder BV hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;
• Om het belang van werknemer en werkgever te kunnen behartigen in het bepalen van de re-integratiemogelijkheden van werknemer;
• Om het belang van de verzekeringnemer (in het kader van de AOV-verzekering) en de verzekeringsmaatschappij te kunnen behartigen in enerzijds het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid en anderzijds om de verzekerde optimaal te kunnen begeleiden bij de re-integratie.

Verstrekking aan derden
Uitsluitend binnen de geldende wettelijke regels voor het verwerken van persoonsgegevens, kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden. Indien nodig maakt Vitaal Verder BV gebruik van de hulp van gespecialiseerde dienstverleners. Vitaal Verder BV zal u vooraf informeren indien informatie aan derden wordt verstrekt en om welke informatie het gaat. Daarvan kan in ieder geval sprake zijn in de volgende gevallen:
- Vitaal Verder BV zal uw gegevens verstrekken aan derden die rechtstreeks betrokken zijn bij uw begeleiding of re-integratie (werkgever, arbodienst, verzekeringsmaatschappij (in het kader van de AOV)). Alleen voor zover dit voor de taakuitoefening noodzakelijk is en wij contractuele afspraken hebben gemaakt over de manier waarop zij de werkzaamheden uitvoeren.
- Uw werkgever of verzekeraar krijgt enkel informatie die door de wet is toegestaan. Hieruit kan niet worden afgeleid wat de reden is van uw arbeidsongeschiktheid. Er worden geen medische gegevens verstrekt.
- Wij verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de taakuitoefening, uw gegevens aan UWV.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens zullen niet buiten de EER worden verwerkt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Vitaal Verder BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Rapporten worden geanonimiseerd ter beschikking gesteld als sprake is van opvolgende opdrachten waarbij dezelfde personen betrokken zijn. Onze gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard voor zover wettelijke regels dat niet in de weg staan.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Vitaal Verder BV passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten
U heeft het recht om Vitaal Verder BV een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. E.e.a. voor zover de wettelijke regels dit toelaten.
Ook kunt u Vitaal Verder BV verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. E.e.a. voor zover de wettelijke regels dit toelaten.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Vitaal Verder BV t.a.v. mw W. Nijkamp, Steenstraat 44, 7571 BL, Oldenzaal. Per e-mail: info@Vitaalverder.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Vitaal Verder BV, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vitaal Verder BV kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.

Oldenzaal, W. Nijkamp

Vraag informatie aan

Adres
Gerard Hollinkstraat 5
7575 BB Oldenzaal
0541-571058

email: info@vitaalverder.nl

KvK
66531950
Bank
ABN AMRO
NL14ABNA0569348404

Algemene Leveringsvoorwaarden

Klacht?
Compliment?

Privacyreglement downloaden?
Privacyreglement

Nieuwsbrief ontvangen ?
Schrijf u hier in

Nieuwsbrief downloaden ?
Nieuwsbrief najaar 2020